Windows 10 Digital Activator v1.3.9 Portable – DeGun TPB.rar Torrent Indir

Seeds 18 Peers 31

Share Ratio

İNDİR

..

. .

. . .. :: iiiir; ben :::: .. .. :: iiiir7:, …

., 7LJLILv777rii: i; 777rri:, i7vJILr; irrrii: irv77: ben :,

. . Stk #: irLU1L77; ::: iiiiiirr77LvL7IUKSIi. : ivIJri:; i:, ::: ii ,,: 77LLJU2jU7:

. .: J5Ks2jr7rri; ir; rr77rir; riiirvuu2UFkZJ: .rjLIL7r7rrii :: i; ben;:,; rii7rvLLukUIr :.

i5N227r; rii; ir; rrrr: ben; ben :: irrrr; LI5KSG0U. .715u251vriiii: irrr; ben ::: iirir; 7LJISPKSuji

.: 71SjIL7vIiirL77rv77r77rir :: i7iii7r77vIjuKSN87 .2OE5I5FSUJ77 ;;: r; r; 7r7i :::: ben ::: ii77J5NkNSFL:

.vGkjrLIr7J7rrILvvIIIvLrriirILIIJ7IJUIju2uIISGBSi,:. iBBZ2jUI2uILILLrr77rr; ri:,; ri:; rrr7r77IuKskSSEFL.

iuEk2u5jL72uUUUvLIjIuIjLI7Juuvv7uUuuj7LLuu5FPFSKSBM;., 7BBBk1U51SU125uuv7777v; ben: ben; riiii7777jIujUU12KskJ.

.vEBkuFkuJjjL1SFU521jUjUuUIjFPUuUuIUjLLLJLU2SSkSFGBPu:., GBGIjUkSP51juIuLUUU7r: ii:; L7riirIvIj2IJ7IU2vUF5r

.vkO155U2UuSUU2UJ5PNUJIuj51SJILFFF2FUjIuUuLLUEk0kNSkZBKSJr,: MMkU2U1F5JjIuuUu5ULiir7rLL7rJvuuuLUUU22v25UJPBBF

.J0E5151JUI2kS5SJJ21r: …. ,, …

v0Z1kPkL1FUJkSS1KSJ:.,., ..: UN27IIILIIUUUIujuI2SKSKSKSkB0jri: NkE80UI7L7JIJ7L7IuJ77LJLL7v7LJJLILLLUIIU5PBB7 …:.

: УЕк0ГКС1Кс5СјУ1ФУ0Л. :::::: ::, iJuIuJuU1Juj12F155PKS0ZOMMU7LPMBBBF12KSFkSkUuLUj1SPuUF5L ;; ј2СуУ21Jуу51УУБН. , ri ::,:,

iUP0PP2SS2JUUF11j, .i :: .i: ;;: ri.: jI7rI5EKSF252EPPUv ::: iL0MFI0BBMZ5uL55I; ,,, 7UjIF7vj5F1j5SSkFJJJ5F5Fkj iir, ii;

UPZF1UUjUIU5PFKSuL. :::: ii77irr:,; LLrjIUSKSFk1UUKSFI ,. .U1GBBMMSU10F7. .rUSuUJJr; ii: 7IULJ2Uj1u1L. : ii ::,: iri, ja,

.U0NFuF55u1FNPkFSL.,:.: R7; :: i: iLPuLJSkKsuUjSP0ki. .:; ::.; PBMOB8SFkP7 ,,:,. .rI7 :. : r77II152Jv77

, JF0FFKS05UUSP0kKSE1,.:, Iri :: :: LGSSU1KSKSvJ21KSBki .iJU121IrrNMMMBM01N5i.: J152kL: ..,. .: ..: I2Lu52jFUS1i ::: ben ::.,:.:.

. ::, ri: :: 1kF25jUjUUPEMP7.: 72JI7v7rLBBBNO0NUU2; .i777r; rIr;: ,,,: 7L1uFLi ,. r20kKs11jUJIii, ::: ,,. ,,,

., йКСП5ГСКСП0КССФккФкМОй. .: ,,:;,: uS1FJII2KSEkkkj; iii ::::: riPBB0ENU185i.,: iii, :::; ii ::: rv7r; 7LLr:., UM8kEk5jjv7: ,, ::,

iKSKSKSZFNPKSPkKs55UPkMBk :. , IGNk2U2k2F5S127i: ben, ::,. R7i1BBZPNKSPMKS:::; iiIPMM5i: iii ::, :: rii: rir: .iKSE8ZZk88Nj: … ::,

ik1ZM0MNZEM0KSSZ00Ks8BBkjii:, 7M05NG51FkuIuSur ::, :: v5MBBi, SBMPEGkN5I ::: LFBBB1MMj: iii: i7kBBkL7iir: iIEG8kPkMMMMr., i:

v7BBB0OGZ0Zk0NPF0OMOBBBBBBGkFEMEKKskJj1kF17:,: i7u0Ksvi. . rPN2M80U ::, i7OBFZBPi.,: rjBBB7MBURi: r7u500GkN0MMO2I507.7GP08Z8ZOkkNPkZNZGBMBBBM5Ks8MZ0F1u11Nkk2I:,

7N1BMMEEMNkZNMZZkGGMGMG8NkPZEN51IjU51k527;; II2L. … 77.:0BMMEkSFIvii ,. .: Ij ::, i75KSEZMMMNNNES2KSBj. .

: rBGBMNkMkGMMZ8G0PZMME8NEE8EE51FkjIIkS1UuvujPkI. . rMN5NkkBS7. , Ii., R. .rvLrL2PSNZBBBMZPE0NPkk0i

2k7kMSZZMEBBEKSNPNKS8kIERAN3kKSEkPG5ILU1F2KskF525I. …: NkFUFu :. .: jur5Fi; E0Ks8GEEMMBBMkSkNKSN0Ui:

,, i8FOkMMGGB8P5E0kkZNNkNSkE5LFPuL2U25P12j2uur:.,., … ::. vBk1Ksji, … ..:,. . . ..iPEP8OMZ8OBGZNkF51PS7

. iNEEEBNMM8PN8MEkZMKSkNG0OU2kSI22UUk1UvjUuvIvi. ::, …,:,. ,,,. I5FKSMOMOB8ZEZUUFN5j:

iu2KSFKSB8MGNMOMOBBBBBBBBBB88KSFKSSJ2uU5k125jLU7:.: ,,,,.,.; jPEEGF;: ri.:., .. …:., 7771J5OBBZNZkPKSSFOMI.

. , .r7SOGM8MBBBBBBBBPji: iJEZBBENkEPSUFkkU2U2uur:, .., .. iIBBKSOMM1I :::::, ::, …,., …

: k8kEGBBBBM7:,. ., rEB8P0Ks1kFFFFL1kFILv7ii: rvi.: UMBBBBGuiii. ::,. :::.,.: iri7SBk0Z8KskkkSPSUri, .. SM0E5L:, .., ..,.,:,.,; NMMNk88kKSUSFPSkF0NSk0u, iNMk2kGBMk7i ::: ::; ::: 7r ;: 7uPGkN1582iLUi.

.IME0U7iii :: L:., :: i, …: FBBMBBBBBBOMBBOME0i: kEF;: iLEBZG5vrLri ::::: ri; rjKSBBBBJ..

vNE1III; LIr: r;,. ,,:. 7 :: ben :: UMBBBZMP7r77r:,. .ZOuv7rii; kkNMBBk5UvLLIUPSZEZEOPGBM

; FU7r7777jI7i7r: .i:,: i,: i; ben :: iuBZİ :. . .uBMPJLr; ben:,. …, :::: 7IGB8JIIviiijJv

.IPILriL7LILu77Ij :: 7i,: i:, :::: .: 1NP1Su7r7rriIUjF1uBBBkF2J ::. : F7 :: ii :::: iri ….

.r1I7r7iIrUJLIuLjr7rLv: ii :::::; r7i, .r7; vILJjUIvLjr7; ii :::: ben:,. .,. : ii: 7: ,, :: ri,:. …

.r7III; rr7ivL7rjLIvrrrr7: ii ::; iii; :::, …………, ..,.: ii :: ,, ….,. :::, .. Luiiiiii :: iri: …,: .. i. .ja,

.iIIIv ;: 77i:; j7: 7uLLL77i7; 7L7i: iri; ben; ii ::: ::: i: :::; ii; virii: ii,., ……. ,,:,: ,,,., Jriii ::,irr :. :, … ya ::

, iLLvr;: irr: irUr7vurjII77vuUJr7i; v7v1viiriiri ;;; iii; 777irr777;,: …, .. …, rI7r :: i; ::: ben: Lr. . ..: ja. :: … ii :: rvi,:,

, i77L77rr :: ir; i7UILISJL7jIUJJu1UvLvLUIUULr ;; Ivrir77riirrjjjrrIv7JuUr: …, ….: LuUvLUSJr ::: i, .. ,,., 7;:. :: ,,: ri: 7i,:

: iri; iiiri :: ii; ivILrrU12Iu2Jjj1UjLLJ52512L7JkuLvuLLLI7r72JIIIv2LIjFJr :: … i: i; 1MBBSvIIIL7; ben: ……: …. r82 ,: ,,.:.

.ir;: ben; i: iii: :: iLIIvIJ22UjSPkUF51Lj7U5UUFu2UKSSj7u1uLUUurI2JvUuIIv7ILr: IUSNOEMMMBBMSJv7; 7 ;; ben: ……, …, iuIi: ….:

Stk #: 7rrr7r7; i: ::: i: irrirIkkk2kKSNNOZ0F5UL5KSJ12U1KSUuJS1SFF1Uv1u55kkUJULLv1JJ8B0ON2ju1PkZNkJ7rLri :: ,,.,., ……,:,; RPj.

, Jrii7v7 ::: ::::: ii; ben; 7IIU2ZMBBBBBGE882EKSkPk5Ks11UF5FkNSUk2MKSkNkG2PFOE0BME8Ks2j5ILiJ1SkZKSurrrr ::.,., …, …… ::,.: И.

.IJirvi7ri:; ::: r; r; ri7vSIIkBBMOE7: …..: ukBB8OKSkEkPG8BPkNMU0PNJILi: .NBBO5kIvUUJ7iir772Ekv7r; ii :::: ….. ,,,, …, ::. iii: r

vur7Ir ;; iir ::: rrrir7uUFPUJkKsr UMBB2I8U520BKSLL,.: AimHarder iBB5jLI7L77: i:;: iLP0F7r; ben: ben ::.: iuU2j1JLL1uri5BU .. :::.: ben ::

; 1LiU7rIri7i: iJv7rrrUSKS2Li ::. ,, ….: .., Ş. Stk #: BBekJIL: ii7jIvvr; i1GP7ri :: 7LUuF1jri ::, iLL710B … :: ii ::: .. rL, ….: i:

.jkJvr7vLr7ii7I7v7rr7IULr :::::: ii ,,,:, :::,: ,,. ,,; ben. ,: ….. ::: SG2Ivrvi :: 7LuL;, :: i: iir7FU. ,. ::::: ,,.: daha genç …,. :::

, 5SFj7i777ii; Lrr7I7rr7rririi ::; ir :: i:, :: ben ::::, :::: iir :. , 7u. .,.,. .I2LJUr7:,. :: ben: ;; rJ8kUKS8P1v7ri ::::: rrrii: 7Jk. …: ,, .. i7: .. ,: ,, ben:

Hayır.: IEFJLLi; j7i777iLIIr7777jJLiii; iir: i7III; ben :::: ,,, :: r;:. İ: ….: …,. ,,, ::: uF1vr:,.,.,. :: iir2BBOKKs22JjvIL7: r; iir ;; i75r ….,: ben:. ., kavanoz:

. .jE5U2Ir7kjL7Lr7Lu7rrLrLUI7vr7rLvIJJLIL7iIL; irii: ir:, i: rLr ,, …..,.,. :::. JU7;:.: Ii:,; i: rvjSNP0Ksk5S2UIIIIL7iiriiijk2r:, i;:. . …….. ri:

LMj22J7uuu7rrLLJrr7L7LvI7L77vUjjIJu5LvL7r7r7rr7Jr7i :: iir:, … ,,, ::::::, r1GEIvrr ::::. ben :: i77LjkESJuUFuJLUuuuLLuj …

iBF7KSUU5uII7IJUILII7r7I7u7r7UjILJJUIjLI7LLuJIrrrI7;: r7r; evet, ..:. ,,,, ben :. LNBBBP277ri ::.:, :::: LvI0BPUI5F5UUjuLjjUJUJUjI7; i7j1Ir ::, …., .., rj

NNIk5u0U2uUjUUU2Lv7JJjL7rL77I2Ukuju2L2UUU2uI77;77Irrii:,. ,,, :::: ,,. 7BMKSBOEEkjIiii; ::: ben ,,,,,,,, … ..

. . .kBO1PkF17HaiLie01PLLUIjuIIUIIISkEkNKS0kZkFjILILLvILIvL7jr:::., ::,: ..: jPB0SNMEk2ujvrI7; ::: ii; 7JjKSNGFUU5SKS10:, Ur

. .:. iMMOKS5k25NSFuUjjIUJIJ5JSKSKSk0kN0NEM0E8ZkFUUJIIUILJ1Ijvr :::: ,:,: rr, UZMPkN0FSSUri :: ….,:,., IkBBMPKSKSkKSNSKSk, 0.,.,. . .

.: i: .., i0BB0Z5FFNkk55u225UFkF1KSPPkNKSkKskKSZGBB8kkkNS5SKSjS1jU; ii :::: ,,: ri: .5MOkNP8MNi:, ….. .iUBBBBBZZPZ0ZNG8EZB8SUS5ur; ::,: ,, … rjj. : ben., ..

..:; :: rIGBBBBNkKSNkOZKSKSZZEPEEOZ8EE0GZZNZ8BBBBBBBE8ENKSSk01ji:,;:, .i; ri: ,, … UBBBBBMr,., ………, … iIFUMMkZBZBBS: 7P00MEPkKs: 7U2v.: I: …

., :: i7vr2ZB *! ^ $$ ^ $;:! JAH BL $$ L0V do @ MONKEIZ! кСФкБББМ .: Sctv83. :,: i: .FBBBBPuLr: ir gheruihgigldfhbgnlkhkl

. … iIII1KSKSkGk0EOOBOMMONNPSJJ77i ::::::; 752J10SENL ::: irjUI7Ji,:; iriir7kBB7. , .iUi.: F1v; 7uZMGJr:,. ii :: ben ::: r7jKSO0Zk0Ur ,, …, ..

. . … …, …: rrvI1UJr :::. .:, ….. …: 7,: kM7: L7: ii: .. ……

______) _____ ______

(, /) (, /), (, /)

/ (/ _ _ / __ / __ _ _ / _ _ / — (_

(/)) __ (/ _ / _ (_ / _ (_ (_ ((___ (_))) / ____) (_ (_ (_ / _))))

(_ /) / (_ / (.- /)

(_ / (_ /

~~! SD! ~~ ~~! SD! ~~

– DeGun TPB ~~! SD! ~~ ~~! SD! ~~

Windows 10’un dijital aktivasyonu – Ocak 2021

Tek tıklamayla herhangi bir Windows sürümünü etkinleştirebilen en basit ve en etkili Windows 10 etkinleştirici.

Ünlü geliştirici Ratiborus’tan %100 ücretsiz ve virüssüzdür.

(yalnızca Windows Defender hackleyebilir ve takabilir)

Kurulum gerektirmez ve flash sürücülerle çalışabilir.

HVID GEN (AKA: Hvidgen), KMS etkinleştirmesi veya yükseltme hilesi gerektirmeyen (Windows kurulumunun eski bir sürümünden daha yeni bir Windows sürümüne yükseltme), s1ave77 tarafından MDL ile geliştirilen) bir dijital lisanslama aracıdır. Kalıcı bir dijital lisansla Windows 10’un tüm sürümlerini (VL sürümleri dahil) etkinleştirir. Ayrıca aktivasyon işlemi basittir, sistem dosyalarını etkilemez ve kullanmaz.sızıntılar veya çalıntı aktivasyon anahtarları.

HVID GEN, AutoHotkey komut dosyası dilinde yazılmıştır (dosya adındaki .mk3 uzantısı, AutoHotkey programının uzantısı anlamına gelir), bir dosya (resmi ISO Windows 10’dan açılabilir) ve GitHub’da bir açık kaynak dosya (olarak oluşur) gömme. bir EXE dosyası). Bu nedenle tüm aktivasyon işlemini manuel olarak tamamlayabilirsiniz. Prensibi, çılgın VannaCri (kripto-solucanlar-şantajcı) ile aynı kanalda çalışan aktivasyon hedefine ulaşmak için Windows kayıt defterini tahrif etmek için Microsoft’un güvenlik açığını kullanmak ve daha yetenekli ve ölçülü Adilkuzz’dır. Bilgisayarınızı istila etmek için Windows MS17-010 kullanan (Kripto Para Birimi Kötü Amaçlı Yazılımı). Bu arada bence Adilkuzza’nın yazarı daha zeki ve ileri görüşlü. Buna karşılık, VannaCri akılsız bir grup gibi görünüyor!

// Windows 10’un desteklenen sürümleri //

Bulut (K)

Temel (ev) (N)

Temel (ülkeye bağlı olarak)

Temel (tek dil) (N)

profesyonel (N)

mesleki eğitim (N)

Profesyonel iş istasyonu (N)

eğitim (N)

şirket (N)

Kurumsal S (N)

Şirket S (N) 2015

Şirket S (N) 2016

Standart sunucu (çekirdek) (N)

Veri Merkezi Çekirdek Sunucusu) (N)

Sunucu çözümü (çekirdek) (N)

// İpuçları //

Araç birkaç sistem kontrolü gerçekleştirir ve görünmesi biraz zaman alabilir (sistem özelliklerine bağlı olarak), panik yapmayın, sadece bir dakika bekleyin

Toplu lisans sürümü VLSC veya MVS Business ISO ile yüklendiğinde, etkinleştirmeyi geri yüklemek için varsayılan perakende / OEM anahtarını girmelisiniz

// UYARI //

Bu etkinleştirici bir tehditle karıştırılabilir: Win32: yüksek riskli kötü niyetli nesil için bir tehdit. Tam, yetkili bir tarama için VirusTotal’ı kullanın.

. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ::: :: :: :: :::::::::::::::::::::::::::::. ::::::::::::::::::: :::.

. :::: | | :::.

. :::: | ——– ——————————– | :::.

. :::: | | :::.

. :::: | ——————————————– | :::.. :::: | _______________________________________________________________ |

Windows 10 Digital Activator v1.3.9 Portable - DeGun TPB.rar

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *